Privacy Statement
AANSPRAKELIJKHEID
en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.
Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Pauwbier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie.
Verder aanvaardt Pauwbier geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Pauwbier of anderszins
van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.


COPYRIGHT
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.
Zonder toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


MERKEN
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van
Pauwbier. Het is zonder schriftelijke toestemming van Pauwbier niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Pauwbier.


ALGEMEEN
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Pauwbier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel
gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Pauwbier, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd,
aangevuld of verwijderd worden.